Polityka prywatności

Zagadnienia Ogólne

Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje opisane poniżej zasady polityki prywatności. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez jakasiec.pl będą udzielone przez Użytkowników w trakcie Rejestracji zgody. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mają charakter informacyjny.


Dane osobowe użytkowników serwisu

jakasiec.pl zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), w szczególności prawo wglądu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z jakasiec.pl. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały poniżej w dziale "KONTAKT" .Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu administrowany przez jakasiec.pl został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest właścicel serwisu jakasiec.pl.
Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w jego ramach usług, wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego. Właścicel serwisu nie zbiera danych w plikach.
Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu dokonania rejestracji w Serwisie, jak również w celu kontaktu telefonicznego lub SMS przy prezentacji oferty telekomunikacyjnej. W przypadku wyrażenia stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez jakasiec.pl i kontrahentów, dla celów marketingowych, w tym w szczególności dla celów przesyłania na podane przez Ciebie numer telefonu komórkowego, informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz usług świadczonych przez jakasiec.pl i ich kontrahentów. W powyższym przypadku przekazanie informacji handlowych możne następować w dowolny sposób, w tym w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS lub automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) oraz innych połączeń telekomunikacyjnych. Zgoda w powyższym zakresie ma charakter odwoływalny.


Ochrona danych osobowych

jakasiec.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo określone przez Głównego Inspektora Danych Osobowych i serwis jakasiec.pl spełnia je w całości.


Odwołanie zgody na rpzetwarzanie danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu.


Kontakt z obsługą serwisu jakasiec.pl

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą Serwisu. Z obsługą Serwisu użytkownicy mogą kontaktować się mailowo (adres e-mail: klient@jakasiec.pl) lub telefonicznie (numer telefonu: 888 17 18 18)


Postanowienia końcowe

jakasiec.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem z wykorzystaniem wiadomości SMS. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt.